Teenused

 1. Dendroloogilised  hinnangud ja asendusistutuste arvutused

Hinnang annab ülevaate kõrghaljastuse seisukorrast ja väärtusest. Määratakse ära kasvavad liigid, mõõdetakse puu parameetrid, mille kaudu saab arvutada asendusistutused. Hinnangu lõpptulemusel valmib joonis (dwg ja pdf) ning seletuskiri (doc ja pdf).

Tallinnas koostatakse hinnang vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määruse nr 15, 10.06.2020 “Puittaimestiku ja haljastuse inventariseerimise kord”, nõuetele (määruse leiad: https://www.riigiteataja.ee/akt/417062020004). Lisaks on nõue puittaimede inventeerimine läbi viia detailplaneeringute ning ehitsprojektide menetlemise aladel ka Harku, Rae ja Viimsi vallas. 

Asendusistutuste ehk likvideeritavate puude haljastusväärtuse kompenseerimiseks rajatava haljastuse koguse arvutus koostatakse vastavalt Tallinna Linnavolikogu 11.02.2021 määruse nr 2 metoodika kohaselt (“Raie- ja hoolduslõikusloa andmise kord”). Määruse leiad aadressilt: https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=120511 .

 

 2. Väliruumi ehitusprojektide haljastus- ja maastikuarhitektuurne osa

Projekt valmib koostöös tellijaga, arvestades ala omapära.

Projekt koosneb tekstilisest ja graafilisest osast. Graafiline osa: projektlahendus eskiisist kuni tööjooniseni koos sidumistega, lõiked, erinevate alade tsoneerimine, vaated. Tekstiline osa: seletuskiri, taimmaterjalide loetelu, väikevormide kirjeldus, nõuded istikutele, hooldusjuhised, soovituslik tööde järjekord, tööde mahtude tabelid.

Projekti sisu ja maht sõltub kliendi soovidest ja vajadustest. 

3. Konsultatsioonid ja eksperthinnangud

4. Jooniste digitaliseerimine

Paberkandjal või pildifailina oleva joonise digitaliseerimine dwg-formaati. AutoCadi kasutavad projekteerijad, arhitektid, ehitajad.  

 

Hinnangud ja projektid esitatakse nii digitaalselt ja soovi korral paberkandjal allkirjastatult. Joonised vormistatakse programmis AutoCad (dwg- formaadis).